Medezeggenschapsraad

Met de medezeggenschapsraad (MR) is de inspraak van ouders en leerkrachten in het beleid van de school geregeld.

Vijf ouders (3 namens de locatie Kroonkruid en 2 namens de locatie Van Beethovenlaan) vertegenwoordigen de ouders en vijf leerkrachten
het team. Een lid van de MR wordt gekozen voor een periode van drie jaar en kan daarna nog voor drie jaar herkozen worden.

 

De MR vergadert gemiddeld acht keer per schooljaar. De MR is betrokken bij de besluitvorming van de plannen van het bestuur en de directie. De MR heeft advies– of instemmingsrecht met betrekking tot allerlei zaken die de school betreffen. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het schoolplan, de schoolgids(kalender), het formatieplan, het arboplan, de begroting, het personeelsbeleid en de verbeterplannen.

 

Om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de raad worden de agenda en de goedgekeurde notulen op de locaties
opgehangen en op de website van de Wingerd geplaatst. Daarnaast maakt de MR een jaarverslag. Deze wordt via de mail aan alle
ouders gestuurd.

 

U kunt het e-mailadres (mr@dewingerd.nl) of oudersmr@dewingerd.nl gebruiken om al uw vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties en tips
aan de MR door te geven.

Samenstelling MR 2021-2022

Oudergeleding

Laura de Jong (VBL), Annemiek Hoogendoorn (VBL), Arthur Meijer (VBL), Jolanda Morée (KK) en Mendy van Oirschot (KK)


Personeelsgeleding

Mandy van Schaik (KK), Suzanne Clarijs (VBL), Nicole van triet (VBL), Hellen Burggraaf (KK) en Manon van Kessel (KK)
Hanneke Henkens woont de MR vergaderingen bij als adviserend lid.