Medezeggenschapsraad

Met de medezeggenschapsraad (MR) is de inspraak van ouders en leerkrachten in het beleid van de school geregeld.

Vijf ouders (3 namens de locatie Kroonkruid en 2 namens de locatie Van Beethovenlaan) vertegenwoordigen de ouders en vijf leerkrachten
het team. Een lid van de MR wordt gekozen voor een periode van drie jaar en kan daarna nog voor drie jaar herkozen worden.

 

De MR vergadert gemiddeld acht keer per schooljaar. De MR is betrokken bij de besluitvorming van de plannen van het bestuur en de directie. De MR heeft advies– of instemmingsrecht met betrekking tot allerlei zaken die de school betreffen. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het schoolplan, de schoolgids(kalender), het formatieplan, het arboplan, de begroting, het personeelsbeleid en de verbeterplannen.

 

Om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de raad worden de agenda en de goedgekeurde notulen op de locaties
opgehangen en op de website van de Wingerd geplaatst. Daarnaast maakt de MR een jaarverslag. Deze wordt via de mail aan alle
ouders gestuurd.

 

U kunt het e-mailadres (mr@dewingerd.nl) of oudersmr@dewingerd.nl gebruiken om al uw vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties en tips
aan de MR door te geven.

Samenstelling MR 2022-2023

Oudergeleding

Laura de Jong (VBL), Arthur Meijer (VBL) en Mendy van Oirschot (KK)


Personeelsgeleding

Mandy van Schaik (KK), Patrick Snelders (VBL), Nicole van triet (VBL), Hellen Burggraaf (KK) en Manon van Kessel (KK)
Hanneke Henkens woont de MR vergaderingen bij als adviserend lid.

Notulen MR

Notulen MR 28 Juni 2022
Word – 29,8 KB 10 downloads
Notulen MR 29 Maart 2022
PDF – 254,9 KB 119 downloads
Notulen MR 17 Februari 2022
PDF – 232,0 KB 106 downloads
Notulen MR 18 Januari 2022
PDF – 285,3 KB 95 downloads
Notulen MR 11 November 2021
PDF – 225,6 KB 88 downloads
Notulen MR 28 September 2021
PDF – 228,9 KB 87 downloads