Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen voor begrijpend en technisch lezen, rekenen, spelling, sociale en emotionele ontwikkeling en in de groepen 1-2 n.a.v. Bosos. Alle leraren werken in een digitaal leerlingvolgsysteem, waarin onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen worden beschreven. De leraren stellen twee keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we drie instructieniveaus. De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de onderwijstijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. De leraren geven ondersteuning en hulp waar nodig.

Op de Wingerd werken wij opbrengst gericht, leraren bekijken, samen met intern begeleider, of de resultaten van een groep en/of individuele leerling passend zijn. In de groepsbesprekingen worden de resultaten besproken en indien nodig gezocht naar interventies om de groep of leerling passendere prestaties te kunnen laten leveren.

Deze interventies worden in eerste instantie altijd intern gezocht. Mochten wij intern niet de juiste hulp kunnen bieden, beschikt de school over een breed ondersteuningsnetwerk, waarin gezocht kan worden naar de meest passende ondersteuning. Dit is elke school verplicht vanuit de wet Passend onderwijs.

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zoveel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons, dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven. De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen. De Wingerd hoort bij samenwerkingsverband Aan den IJssel.

Onze ambities zijn:

1.     Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel, dat passend is bij de school en het samenwerkingsverband.

2.     Onze school biedt basisondersteuning.

3.     Onze school wil voor iedere leerling een passende onderwijsplek bieden.

4.     Onze leraren hebben een open houding tot het passend onderwijs

Op de Wingerd hanteren wij een protocol voor leesproblemen en dyslexie. Hierin staat vermeld wanneer en bij wie wij welke toetsen afnemen om vroegtijdig leesproblemen en/of dyslexie te signaleren. Er staat ook in vermeld welke mogelijkheden er zijn voor deze kinderen op de Wingerd om het onderwijs soepeler te laten verlopen ondanks de bovengenoemde problematiek. Hierbij kunt u denken aan: het vergroten van toetsen, het voorlezen van
toetsen en de mogelijkheid om zelf aangeschafte hulpmiddelen op school te gebruiken. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze intern begeleider. 

Gedrags- en pestprotocol

De school waarborgt de sociale en fysieke veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Er zijn verschillende vormen van incidenten mogelijk, waaronder fysiek geweld, intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld, intimidatie en/of bedreiging via whattsapp, sms, e-mail of internet, pesten, treiteren en/of chantage, seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie of racisme, vernieling, diefstal, heling, (religieus) extremisme.

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels waar onder pleinregels. De regels zijn m.n. gedragsregels. Hoe ga je met elkaar om? Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt daarnaast over de methode Kanjertraining voor de sociale en emotionele ontwikkeling. De lessen sociale en emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.

Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de adjunct-directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten, zoals beschreven in ons gedragsprotocol.

De Wingerd werkt met de 'meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Elke leerling heeft een talent. Niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen talenten en die van anderen leren herkennen. Belangrijk daarbij is dat èlk talent of kwaliteit even belangrijk is. In iedere groep zit ook een aantal hoogintelligente of hoogbegaafde leerlingen. Om deze kinderen te prikkelen met leerstof gaan  wij in gesprek om samen te ontdekken wat het kind wil leren. Niet elk kind heeft dezelfde leerbehoefte!                                                            

Wij besteden hierbij aandacht aan het leren leren, het leren onderzoeken, het leren doorzetten wanneer het even niet lukt en het leren samenwerken. Talentvolle leerlingen zijn vaak slim en nieuwsgierig, ze hebben veel vragen en ze hebben vooral uitdaging nodig. 

copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

 email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Login |