Kinderen profiteren optimaal van het onderwijs, wanneer de betrokkenheid van de ouders groot is. Betrokkenheid bij het onderwijs aan uw kind, door u te laten informeren over wat er speelt in de groep en in de school. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de schoolgidskalender.  De kalender is een aanvulling op deze schoolgids. In de kalender staan o.a. alle belangrijke data van het schooljaar,  de groepsverdeling en de gymtijden. 

U wordt uitgenodigd om aan het begin van het schooljaar naar de informatieavond te komen. Tijdens deze informatieavond kunt u kennis maken met de leerkracht van uw zoon of dochter en krijgt u uitleg over wat er tijdens het schooljaar wordt aangeboden. 

Ouders informeren en betrekken wij bij schoolgebeuren d.m.v. de Parro-app. zijn. Met de slimme communicatie-app Parro betrekken en informeren wij ouders van hun kinderen door leuke foto’s te plaatsen of door activiteiten te plannen en te organiseren. Parro is hét digitale platform waar wij de ouders ontmoeten en informeren.

Iedere maand ontvangt u via de e-mail de nieuwsbrief van de school. Daarin staan alle belangrijke data, bijzonderheden en achtergrondinformatie. 

Op de website van de school www.dewingerd.nl vindt u alle belangrijke documenten, o.a. de schoolgids/kalender, het schoolplan, de notulen van de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad.   

Ook op het mededelingenbord in de hal van de school is informatie te vinden.

De klassenouders houden u via de mail op de hoogte van de activiteiten die in de groep worden georganiseerd en vragen de hulp van de ouders bij het organiseren hiervan.

Betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind, door samen met de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind te bespreken.  Wanneer uw zoon of dochter zes weken op school zit, wordt u uitgenodigd voor het zeswekengesprek. Samen met de leerkracht bespreekt u hoe de eerste periode op de Wingerd is verlopen.  In de tweede week van het schooljaar vindt de oudervertelmiddag plaats. 

Voordat het schooljaar begint, vindt de groepsoverdracht plaats, waarbij alle informatie over de leerlingen wordt overgedragen aan de nieuwe leerkracht. Wij kunnen ons voorstellen, dat het voor u als ouder prettig is, wanneer u de nieuwe leerkracht van uw zoon of dochter zelf ook kunt bijpraten. Tijdens de oudervertelmiddag bent u van harte welkom om dit te doen.  

Twee keer per jaar vinden de  tien-minutengesprekken plaats. Deze gesprekken worden gevoerd in de week nadat het rapport aan de kinderen is meegegeven. Tijdens dit gesprek wordt een toelichting gegeven op het rapport en bespreekt de leerkracht de aanpak in de groep. 

Wanneer u vragen heeft over wat er in de klas gebeurt of over de aanpak van de leerkracht, bent u van harte welkom op school om daarover in gesprek te gaan. Schroomt u niet om langs te komen! Openheid werkt verhelderend. Wij vinden het prettig, wanneer u met de leerkracht telefonisch of via de mail een afspraak maakt voor een gesprek. 

De data van de oudervertelmiddag, informatieavond en tien-minutengesprekken vindt u op de schoolgidskalender. 

Betrokkenheid bij de activiteiten op school, door te helpen bij de verschillende activiteiten. Gedurende het schooljaar worden er veel leuke en leerzame activiteiten georganiseerd, die niet zonder hulp van ouders plaats kunnen vinden! U kunt zich inzetten als klassenouder, kriebelouder, overblijfouder, biebmoeder in de groepen 1-2 of als hulpouder bij buitenlessen, spelletjesmiddagen bij de kleuters, bij het versieren van de school, de creamiddagen, de eindschoonmaak van de klas of het pannenkoeken bakken tijdens een feestdag.                                                       

 

copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

 email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Login |