Met de medezeggenschapsraad (MR) is de inspraak van ouders en leerkrachten in het beleid van de school geregeld. Vijf ouders
(2 namens de locatie Kroonkruid en 3 namens de locatie Van Beethovenlaan) vertegenwoordigen de ouders en vijf leerkrachten
het team. Een lid van de MR wordt gekozen voor een periode van drie jaar en kan daarna nog voor drie jaar herkozen worden. De MR vergadert gemiddeld acht keer per schooljaar. De MR is betrokken bij de besluitvorming van de plannen van het bestuur en de directie. De MR heeft advies– of instemmingsrecht met betrekking tot allerlei zaken die de school betreffen. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het schoolplan, de schoolgids(kalender), het formatieplan, het arboplan, de begroting, het personeelsbeleid en de verbeterplannen.

Om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de raad worden de agenda en de goedgekeurde notulen op de locaties
opgehangen en op de website van de Wingerd geplaatst. Daarnaast maakt de MR een jaarverslag. Deze wordt via de mail aan alle
ouders gestuurd. U kunt het e-mailadres (mr@dewingerd.nl) gebruiken om al uw vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties en tips
aan de MR door te geven.

Samenstelling MR 2017-2018:

Oudergeleding Kroonkruid: Amber Eelkema-Duijkers en Emile Hoogma.
Oudergeleding Van Beethovenlaan: Marijke Kleijwegt, Louise Verzeijden en Ronald Verbeek.
Personeelsgeleding Kroonkruid: Ester van Haren, Esther Bos en Joop Hoeboer
Personeelsgeleding Van Beethovenlaan: Wilma Boender en Marjolein de Vries.
Hanneke Henkens woont de MR vergaderingen bij als adviserend lid.

Notulen MR schooljaar 2016-2017

Jaarverslag 2015 -2016

Notulen 20 september 2016

Notulen 10 oktober 2016

Notulen 18 november 2016

 

copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

 email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |