Thuisleesprogramma in groep 3 en 4

  Het afgelopen jaar zijn we met succes gestart met een thuisleesprogramma in groep 3. Elke week krijgen de leerlingen een map mee naar huis. In de map staan 25 woordjes om te oefenen. Na een week oefenen kunnen de kinderen zelf zien hoeveel woordjes ze in één minuut lezen! Elke dag 10 minuutjes oefenen brengt het leesniveau omhoog.De ouders van de leerlingen in groep 3 worden hierover uitgebreid geïnformeerd op de informatieavond. Omdat de leesresultaten in groep 3 verbeterd zijn, gaan we hier in groep 4 mee verder. Naast woordjes komen er nu ook korte tekstjes bij.

  De gezonde school

  Wij besteden geregeld aandacht aan gezond gedrag. Wij zien graag fruit of groente (of een boterhammetje) met zuivel of sap, zeker geen blik of prik! We hebben de woensdag gemaakt tot fruit– of groentedag, maar alle dagen is natuurlijk nog beter. Dit betekent dat koeken op woensdag in de tas moeten blijven! Wij besteden naast goede voeding ook aandacht aan meer bewegen: kom op de fiets, speel lekker buiten of ga op een sport! We stellen het ook op prijs als de traktaties bij een verjaardag zo gezond mogelijk zijn.

  Kriebelcontrole

  Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het verschijnsel gezamenlijk wordt aangepakt. Zowel de ouders als de school hebben een verantwoordelijkheid in de bestrijding van hoofdluis. De GGD heeft hierin een adviserende en ondersteunende taak.Na elke vakantie wordt er op de Wingerd gekriebeld. Alle kinderen worden gecontroleerd op luis. Dit wordt gedaan door hiervoor opgeleide moeders. Mocht er een luisje gevonden worden, dan worden de ouders in kennis gesteld. Het kind moet meteen opgehaald worden. De andere kinderen van de klas krijgen een brief mee, waarin gevraagd wordt extra op te letten! Twee weken later wordt de hele klas opnieuw gecontroleerd.

  Hoofdluis is enorm besmettelijk. Als uw kind hoofdluis heeft, meld dat dan op school, bij de kinderopvang, op clubjes, bij vriendjes of vriendinnetjes, oppassen, opa’s en oma’s.
  Zij kunnen dan ook controleren. Bovendien moet u alle gezinsleden controleren. Vindt u bij hen geen luizen, herhaal de controle dan eens per week. Vergeet overigens ook
  uzelf niet. Laat kinderen geen kammen, borstels, mutsen, hoofddoekjes, jassen en haarspeldjes met elkaar delen en zorg dat er op de kapstok genoeg ruimte tussen de jassen is. Een speciale luizencape of plastic zak om de jas is nog doeltreffender.

  Kijk voor de bestrijding van luis op de site van de GGD (www.ggdhm.nl) bij jeugd 0 tot 19 jaar. Daar vindt u de folder “Luis in je haar, kammen maar”.

  Arbo & veiligheid 

  Minimaal tweemaal per jaar organiseren wij op de Wingerd een ontruimingsoefening. Wij leren alle leerlingen hoe we snel en goed georganiseerd het schoolgebouw kunnen verlaten. Wij verzamelen daarna op de daarvoor aangewezen plekken en controleren of iedereen het goed gedaan heeft. Op deze manier kijken we ook kritisch naar de vluchtwegen.
  In elk klaslokaal hangt een vluchtplan; de leerkrachten zijn van de inhoud op de hoogte. Bij de ingang(en) van de school hangen ook plattegronden met alle vluchtroutes.
  We gaan via de kortste weg naar buiten zonder elkaar in de weg te lopen. Regelmatig helpen er ouders op school. Weet u wat u moet doen als er ontruimd moet worden, wanneer het brandalarm gaat? Blijf rustig en volg de leerkracht waar u aan het helpen bent. Luister naar de aanwijzingen die u krijgt. Ga mee naar buiten en blijf op de verzamelplaats.

  Bij een oefening geeft de arbomeester het sein veilig en gaan we ook weer rustig naar binnen, waarna we de les voortzetten.

  Oudervertelmiddag/Informatieavond

  In de tweede week na de zomervakantie worden de ouders in de gelegenheid gesteld om op de oudervertelmiddag bij de nieuwe leerkracht langs te gaan om belangrijke informatie over hun kind door te geven. U ontvangt hiervoor een uitnodiging met een strookje waarop u kunt aangeven of u van deze gelegenheid gebruik wilt maken. Voor de start van het schooljaar vindt er ook een groepsoverdracht plaats. De leerkrachten van het vorig schooljaar geven al hun informatie over de kinderen door aan de nieuwe leerkracht in het bijzijn van de intern begeleider en de adjunct-directeur. Bij de overdracht wordt gebruik gemaakt van het groepsoverzicht. De groepsplannen worden aan het einde van ht schooljaar gemaakt, zodat de nieuwe leerkracht er direct mee kan werken.
  In de derde week van het schooljaar vindt er een informatieavond voor de groepen 1 t/m 7 plaats. De leerkrachten geven uitleg over de te behandelen lesstof en hun werkwijze.

  Ook kunnen de ouders de methodes inzien en materialen bekijken. De informatieavond voor groep 8 over o.a. het voortgezet onderwijs vindt plaats op 2 oktober 2014..

  Beleid te laat komen

  Op de Wingerd willen we graag op tijd beginnen. Op tijd op school komen, betekent dat de start van de les ongestoord kan worden uitgevoerd. De eerste minuten van de dag zijn vaak bepalend voor het verdere verloop van de dag. Wanneer de leerkrachten al hun aandacht kunnen geven aan de leerlingen, komt dat het onderwijs ten goede.

  Als de bel gaat, sluit de deur van het klaslokaal. Kinderen die daarna binnenkomen, worden geregistreerd als te laat. Als een leerling drie keer te laat is in vier schoolweken, dan worden de ouders ervan in kennis gesteld. We hopen dat het dan niet meer voorkomt. Mocht de leerling nóg twee keer in die vier schoolweken te laat komen, dan wordt er melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Voorafgaand hieraan vindt er een gesprek plaats met de ouder/verzorger, de leerkracht en een lid van het managementteam.

  De klassenouder

  De klassenouder is een contactpersoon tussen leerkracht en ouders. De klassenouder helpt bij het coördineren van activiteiten binnen en buiten de klas. Daarnaast probeert hij/zij zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de school/groep. We verwachten van een klassenouder dat hij/zij verlichting en ondersteuning geeft bij de taken van de leerkracht.

  Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden. Uit de aanmeldingen wordt de klassenouder en een reserve klassenouder gekozen. We streven ernaar om elk jaar een nieuwe klassenouder te kiezen. Tijdens de informatieavond stelt de klassenouder zich voor.

  Klachtenregeling/vertrouwenspersoon

  Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Het schoolbestuur waar onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft één klachtenregeling voor alle scholen. Ouders, leerlingen, personeel en allen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap kunnen een klacht indienen. Klachten over de dagelijkse gang van zaken dienen eerst in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze te worden afgehandeld.
  Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met de bovenschools manager van de school of, met name bij privacy gevoelige zaken, met één van de vertrouwenspersonen van de RVKO.
  Contactadres vertrouwenspersonen en bovenschoolse managers: Bestuursbureau RVKO
  Postbus 4250, 3006 AG Rotterdam Telefoon: 010-4537500
  Indien ook het overleg met de bovenschoolmanager en/of de vertrouwenspersoon niet naar tevredenheid is verlopen, kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtencommissie.
  Het schoolbestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Ook de klachtencommissie zal altijd eerst beoordelen of er voldoende overleg heeft
  plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, teneinde de klacht op te lossen.
  De contactgegevens van de klachtencommissie: De klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs (info@geschillencies-klachtencies.nl)
  Postbus 82324, 2508 EH Den Haag Telefoon: 070-3925508
  De volledige klachtenregeling van de RVKO kunt u opvragen bij de directie van de school en is ook te vinden op www.rvko.nl/de-rvko/onderwijs/klachtenregeling.
  Vertrouwensinspecteurs:
  Naast de vertrouwenspersoon benoemd in de klachtenregeling wil ik u verwijzen naar het team van vertrouwensinspecteurs werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs.
  Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen, wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, extremisme en radicalisering.
  Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren.

  Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: telefoon 0900 -1113111.

  Schoolverzekering

  In de schoolgids staat op blz 32 dat de Wingerd een beperkte schoolongevallenverzekering heeft afgesloten. Deze verzekering vergoedt geen materiële schade zoals kleding, bril of fiets. U kunt als ouder zelf een eigendommen– en ongevallenverzekering voor uw kind(eren) afsluiten. Deze verzekering dekt de schade van ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband en het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Informatie hierover kunt u vinden op www.leerlingenverzekeringen.nl.
  Bij de directie liggen kaartjes van de Aon met daarop meer informatie.
  Ouders zijn voor de wet voor hun kinderen tot 14 jaar risico aansprakelijk.

   

  copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

   email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |